Sisekorraeeskiri

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm”

SISEKORRAEESKIRI

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm” (edaspidi „LTP“) sujuva ja turvalise korralduse eelduseks on kokku lepitud reeglid, mis on kirjeldatud antud dokumendis.

1. Mõisted:

1.1 korraldaja – Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus;
1.2 LTP – XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm”
1.3 sisekorraeeskiri – reeglid, mis kehtivad LTP proovide ja etenduste/kontsertide toimumiskohtades;
1.4 külastaja – LTP pealtvaataja;
1.5 osaleja – LTP-le akrediteeritud peoline (lauljad, tantsijad, orkestrandid, solistid jt);
1.6 partner – LTP territooriumil tegutsevad kaubandus- ja teenindusettevõtjad, meedia- ning valdkondlikud partnerid (mäluasutused, haridusasutused jt);
1.7 territoorium – LTP toimumispaigad: tantsupeo harjutusväljakud, Kalevi keskstaadion, Tallinna Vabaduse väljak, Tallinna Metodisti kirik, Tallinna lauluväljak, rongkäigu teekond, majutuskoolimajad.

2. LTP külastaja, osaleja ja partner:

2.1 järgib LTP sisekorraeeskirja;
2.2 järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme;
2.3 hoiab puhtust ning paneb prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse;
2.4 järgib kõiki avalikul üritusel kehtivaid seadusest tulenevaid ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud nõudeid.

3. Sissepääs LTP territooriumile

LTP paremaks ja turvalisemaks korralduseks on loodud LTP vajadustest lähtuvad turvarežiimid ja ‑tsoonid.

3.1 Territoorium on Külastajatele avatud ainult LTP kontsertide ja etenduste toimumise ajal.
3.2 Külastaja pääseb territooriumile, esitades väravas turvatöötajale/piletikontrollile korrektse ja terve pileti, mis tuleb alles hoida ürituselt lahkumiseni. Pilet ei kehti, kui see on rikutud või kasutuskõlbmatu.
3.3 Represseeritud pääsevad LTP-le represseeritu tunnistuse ettenäitamisel. Neile tagatakse istekohad tantsupeo peaproov-etendusele ja sissepääs lauluväljaku üldalale.
3.4 LTP kodarraha omanik pääseb territooriumile, esitades väravas turvatöötajale/piletikontrollijale oma kodarraha sertifikaadi või näidates ette kodarraha. Istekohale pääsemiseks näitab kodarraha omanik vajadusel turvatöötajale/piletikontrollijale ette kutse.
3.5 Tugeva liikumis- või nägemispuudega isikud võivad taotleda erandkorras eritingimusi parkimiseks, territooriumile sissepääsuks. Soov edastada e-postile laulupidu@laulupidu.ee võimalusel hiljemalt 28.06.2019.
3.6 LTP sissepääsude juures on turvatöötajatel õigus turvakontrolliks.
3.7 Osaleja ja partner pääseb proovidele ja etendustele käepaela alusel. Käepaelad on seotud vastavas turvatsoonis kindlaksmääratud turvarežiimiga.
3.8 LTP korraldusvajadustest lähtuvalt on territooriumil piirkonnad, kuhu pääseb vaid spetsiaalse turvatunnuse alusel.

4. Alkoholi ja tubakatoodete müük

LTP-l on alkoholi ja tubakatoodete müük keelatud, kuna tegemist on pereüritusega. Vastavalt korrakaitseseadusele on avalikus kohas alkoholi tarbimine keelatud.

5. LTP territooriumile ei ole lubatud kaasa võtta:

5.1 klaasist või muust materjalist anumaid, mille sisu või purunemine võivad ohustada külastaja, osaleja või teiste isikute turvalisust;
5.2 esemeid, mis võivad ohustada (tulenevalt eseme kujust, materjalist, suurusest või purunemisest) tema enda või teiste turvalisust või takistada kellelgi LTP-l osalemist ja etenduse jälgimist (nt vihma- ja päevavarjud) või külastajate liikumist territooriumil;
5.3 narkootilisi, pürotehnilisi, kergesti süttivaid, mürgiseid, radioaktiivseid, määrivaid, tugevalõhnalisi aineid, samuti kõikvõimalikke ebaselge koostisega ained;
5.4 külm- ja tulirelvi;
5.5 lemmikloomi;
5.6 rulluiskusid, rulasid, jalgrattaid, mopeede ja muid mootoriga või mootorita liikumisvahendeid Erand: lubatud on liikumispuudega inimeste abivahendid; osalejate jalgrattad sisenemiseks osaleja valveta rattaparklasse.

6. LTP territooriumil ei ole lubatud

6.1 Korraldaja loata lahtise tule tekitamine, grillimine ja mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;
6.2 Teiste külastajate/osalejate häirimine.
6.3 Telkimine.
6.4 Vandalism, looduse rüüstamine ja prügi viskamine selleks mitte ettenähtud kohta.
6.5 Korraldaja loata mehitamata lennuvahendi kasutamine LTP territooriumil või selle kohal.
6.6 Korraldaja loata turunduslikud tegevused, kaubandus ja toitlustusteenuse osutamine;
6.7 Korraldaja loata tegeleda territooriumil ja selle vahetus läheduses äri-, müügi-, reklaami-, õhutus- ja propagandategevusega, korraldada koosolekuid või loteriisid, pidada poliitilisi kõnesid jms.
6.8 Narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine, nendega kauplemine või nende pakkumine teistele;
6.9 Suitsetamine territooriumil, v.a selleks ettenähtud kohtades.

7. Parkla ja parkimine

7.1 LTP külastajad võivad parkida ürituse vahetus läheduses ainult selleks ettenähtud kohtades.
7.2. Osalejatel on võimalik parkida spetsiaalsetes parklates, mille kasutamise eriloa saavad nad oma linna või maakonna kuraatorilt.
7.3. Partnerid saavad parkida korraldaja väljastatava eriloa alusel loal märgitud parklas.
7.4. Tugeva liikumis- või nägemispuudega isikutel on võimalik taotleda erandkorras eritingimusi transpordiks ja parkimiseks. Soov edastada e-postile laulupidu@laulupidu.ee võimalusel hiljemalt 28.06.2019
7.5. Korraldaja ei vastuta sõiduki ja/või sellesse jäetud esemete eest. Parklas liiklemisel tuleb alluda parkimiskorraldaja juhistele.
7.6. Sõiduk tuleb parkida selliselt, et see ei segaks teiste sõidukite liikumist, sh sisenemist ega väljumist parklast ning ei kahjustaks ega seaks ohtu loodust ega teiste isikute vara.

8. Üldine

8.1 Korraldajal ja tema volitatud esindajatel (sh turvatöötajatel) on õigus kontrollida sisekorraeeskirjadest kinnipidamist.
8.2  Korraldajal on õigus kehtestada täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad LTP korralduslikest eripäradest.
8.3 Korraldaja ja turvateenistus ei vastuta valveta jäetud asjade eest ega võta esemeid hoiule.
8.4 Sisekorra eeskirja rikkumine, häiriv käitumine või korraldaja ja/või turvatöötajate korralduste  mittetäitmisel võib isiku LTP territoorimult saata ära, seejuures kaotab isiku akrediterimistunnus/pilet kehtivuse ning ta kaotab õiguse territooriumile sisenemiseks. Samuti ei ole tal õigust nõuda korraldajalt pileti tagasiostmist.
8.5  Korraldaja ei vastuta temast mitteoleneva probleemi (sh muudatuste, ärajäämiste, ebaõnnestumiste; LTP-d puudutava, kuid eksitava info levitamise, võltsitud piletite müümise/ostmise jne) eest.

Laulu- ja tantsupidu on kõigi osalejate ühine pingutus ja vastutus ning ühine rõõm. Hoiame üskteist ja meid ümbritsevat!

Üksi pole keegi.

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm” sisekorraeeskirja on kinnitanud peo turva-operatiivstaap 19.06.2019.